153

Τα απορρίμματα αποκαλύπτουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Για περισσότερες πληροφορίες, ανακαλύψτε το περιεχόμενο που επιλέξαμε στο

#Περιβάλλον

Τα σκουπίδια μας μιλούν για τις παρελθούσες και τις σημερινές κοινωνίες

Για περισσότερες πληροφορίες, ανακαλύψτε το περιεχόμενο που επιλέξαμε στο

#Καθημερινή ζωή

Αυτό που μοιάζει με το σκάνδαλο είναι στην πραγματικότητα ο θησαυρός

Για περισσότερες πληροφορίες, ανακαλύψτε το περιεχόμενο που επιλέξαμε στο

#Φράγμα ή θησαυρό

Ορισμένα άτομα επαναχρησιμοποιούν απορρίμματα αντί να τα απορρίπτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανακαλύψτε το περιεχόμενο που επιλέξαμε στο

#Δημιουργικότητα

Πρόκειται για αυτόματη μετάφραση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ιστολόγιο & Εκδηλώσεις
Ιστολόγιο & Εκδηλώσεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
Ο ΚΆΔΟΣ ΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ [[app.bookmarks.length]] ΣΤΟΙΧΕΊΑ

ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΜΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Disclaimer

The το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό όργανο και τις δραστηριότητές του.

Our στόχος είναι οι πληροφορίες αυτές να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Εάν περιέλθουν σε γνώση του σφάλματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει χωρίς καθυστέρηση όλα τα δυνατά μέτρα για να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις. Μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο για τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τα λάθη της, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην τελευταία παράγραφο κατωτέρω.

The οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικής μόνο φύσης και δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ως εκ τούτου, δεν συνιστά επαγγελματική ή νομική συμβουλή (εάν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές, σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε επαγγελματία που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα).

Certain πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας ομιλιών, και τα έγγραφα που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε αυθεντική αναπαραγωγή των επίσημων κειμένων ούτε πιστή πλήρη έκθεση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Μόνο τα επίσημα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν αυθεντικά. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης έκδοσης, μόνο το επίσημο έντυπο κείμενο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυθεντικό. Ομοίως, μόνο το πρωτότυπο κείμενο της ομιλίας ή η αναθεωρημένη μετάφρασή του είναι αυθεντικά.

The το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν περιέχουν σφάλματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς διαβίβασης δεδομένων λόγω των διαφόρων δικτύων του διαδικτύου ή λόγω ασυμβιβάστου λόγω του φυλλομετρητή του χρήστη.

The το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι πληροφορίες από εξωτερικές πηγές που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αξιόπιστες ή επικαιροποιημένες. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να συνδέονται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους επί των οποίων οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη.

This η δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέει από το άρθρο 340 της ΣΛΕΕ.